Valilikten Çevreyi Kirletenlere Uyarı

Konuyla ilgili olarak Vali Enver Ünlü tarafından yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; temel hak ve hürriyetlerini korumak Devletimizin asli görev ve sorumluluklarındandır. Ayrıca vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının teminine yönelik piyasa koşullarında sunulan mal ve hizmetlere erişiminin güvence altına alınması da Devletimizin yasal sorumlulukları arasındadır. Kamu hizmetleri ile piyasa koşullarında mal ve hizmet sunumu kamu düzeninden etkilenmekte; bu hizmet ve sunumlarda olası aksamalar da kamu düzenini bozabilmektedir. Vatandaşlarımızın günlük hayatlarının aksama ve sıkıntı olmaksızın idamesine ilişkin her türlü tedbiri alma yetki, görev ve sorumluluğu ise şüphesiz kamu idarelerine aittir. İlimiz bağlı İlçelerin sınırları içinde Devlet Su İşleri 242’ inci Şube Müdürlüğü tarafından inşa edilerek işletmeye açılmış sulama şebekesi dahilindeki kanalların her türlü temizlik ve bakım onarımları yapılmasına rağmen, vatandaşlarımız tarafından evsel ve hayvansal atıklar döküldüğü tespit edilmiştir. 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11 inci maddesinin (c) fıkrasında; ‘İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteaallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır. Bu hususta alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 66 ncı madde hükmü uygulanır’ Anılan Kanunun 66 ncı maddesinde, ‘İl genel kurulu veya idare kurulları yahut en büyük mülkiye amirleri tarafından kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz ve usulen tebliğ veya ilan olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenler, mahallî mülkî amir tarafından Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi hükmü uyarınca cezalandırılır. Ancak, kamu düzenini ve güvenliğini veya kişilerin can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek toplumsal olayların baş göstermesi hâlinde vali tarafından kamu düzenini sağlamak amacıyla alınan ve usulüne göre ilan olunan karar ve tedbirlere aykırı davrananlar, üç aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır’.
5326 sayılı Kabahatler Kanununun ‘Emre aykırı davranış’ başlıklı 32 nci maddesinde;
‘Yetkili makamlar tarafından adlî işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu cezaya emri veren makam tarafından karar verilir’ hükmü yer almaktadır. Bu itibarla kamu düzeninin sağlanması, vatandaşlarımızın daha sağlıklı bir şekilde etkin ve verimli bir şekilde verilen hizmetten faydalanmaları açısından, Devlet Su İşleri 242 nci Şube Müdürlüğünün sorumluluk sahasında bulunan ve işletmeye açılmış sulama şebekelerine evsel ve hayvansal atıklar dökerek kirleten ve halk sağlığı açısından tehlike arz eden tüm kişilerin yukarıda belirtilen hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir. Başta Kaymakamlıklar, Kolluk Kuvvetleri, İlgili Kurum Amirleri ve Mahalle ve Köy Muhtarları (İdare ve Denetim Müdürlüğü tarafından muhtarlara duyuru yapılacaktır) olmak üzere, denetim faaliyetlerine ağırlık verilecek olup, denetimler sırasında aksine hareket edenlerin tespit edilmesi halinde yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde adli ve idari işlemler yapılarak idari para cezası uygulanacaktır. Bu karar yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer” denildi.

Bu Yazıya Emoji ile Tepki Ver

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Makale Hakkında Yorum Yapın!

Bir cevap yazın

Makale Hakkında Yapılan Yorumlar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.