TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI (MÜLGA ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI) IĞDIR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1072 M2 KULLANIM ALANINA SAHİP İDARE BİNASI VE LOJMANLARIN DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ, İNŞAAT İMALATLARI, MEKANİK TESİSAT, ELEKTRİK TESİSATI, DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI IĞDIR DKMP İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Tarım ve Orman Bakanlığı (Mülga Orman ve Su İşleri Bakanlığı) Iğdır Şube Müdürlüğü 1072 m2 Kullanım Alanına Sahip İdare Binası Ve Lojmanların Doğalgaz Dönüşüm İşi, İnşaat İmalatları, Mekanik Tesisat, Elektrik Tesisatı, Doğalgaz Dönüşüm İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası :2019/190427
1-İdarenin
a) Adresi : Pirsultan Abdal Mahallesi İlham Aliyev Caddesi 72 76100
Merkez IĞDIR MERKEZ/IĞDIR
b) Telefon ve faks numarası : 4762276413 – 4762276866
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1072 m2 İdare Binası ve Lojmanların İnşaat İmalatları,
Mekanik Tesisat, Elektrik Tesisatı, Doğalgaz Dönüşüm İşi
(teknik şartname, mahal listesi ve çizimler) deki belirtilen
hususlar aynen uygulanacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar
Iğdır İl Şube Müdürlüğü Pirsultan Abdal Mah: İlham Aliyev Sok: No: 72 Merkez /IĞDIR
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar
Iğdır İl Şube Müdürlüğü Pirsultan Abdal Mah: İlham Aliyev Sok: No: 72 Merkez /IĞDIR
b) Tarihi ve saati : 02.05.2019 – 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
özel ya da Kamu Kurum ve Kuruluşlarında doğal gaz dönüşümü işi yapmış olmak, konusunda bayilik yada tamir ve imalat konularında deneyime sahip olmak. ve IV. SINIF GAZ TESİSATI işleri ve Resmi gazetede yayımlanan mevzuat doğrultusunda iş ve işlemler
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:İnşaat Mühendisi, Elektrik ve Elektronik, Mühendisi, Makine Mühendisi
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Iğdır İl Şube Müdürlüğü Pirsultan Abdal Mah: İlham Aliyev Sok: No: 72 Merkez /IĞDIR adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Iğdır İl Şube Müdürlüğü Pirsultan Abdal Mah: İlham Aliyev Sok: No: 72 Merkez /IĞDIR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği uyarınca, doğal gazla ilgili herhangi bir yapım ve hizmet faaliyeti, sertifika sahibi olmayan kişiler/firmalar tarafından gerçekleştirilemez. İhaleye katılacak olan istekliler, Gaz Dağıtım Şirketinden alınan Yetkili Firma sertifikasını teklif zarfı içinde sunacaktır. İhaleyi alan firma tesisat projesini hazırlayarak doğalgaz dağıtım şirketine onaylatması gerekmektedir 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun ilgili hükümlerinin uygulanmasında yükleniciye ait gerekli sorumlulukların yüklenici tarafından yerine getirilecektir. Ayrıca Çalışma Bakanlığının İSG KATİP sistemi üzerinden İş Sağlığı ve güvenliği hizmetleri sözleşmelerinin tarafımıza iş başı yapılmadan önce bildirimi yapılması zorunludur. Bu belge sözleşmenin imzalanmasında itibaren en geç beş takvim günü içinde Kontrol teşkilatına sunulması zorunludur. Her türlü sicil izin ruhsat yüklenici tarafından yerine getirilecektir.

Bu Yazıya Emoji ile Tepki Ver

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Makale Hakkında Yorum Yapın!

Bir cevap yazın

Makale Hakkında Yapılan Yorumlar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.