T.C. IĞDIR İL ÖZEL İDARESİ İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü Kum İhalesi İlanı

Madde 1- İlimiz Aralık İlçesi sınırları içerisinde,Tapulama harici Devletin Hüküm ve tasarrufu altında bulunan 1 (Bir) Hektar 10.000 m2 lik taşınmaz sınırlarını kapsayan 1 (a) Grubu  kum çakıl,ariyet ocağı sahası, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince “ Açık Teklif Usulü” ile yapılacak ihale ile 5 yıl süre ile kiraya verilecektir.

Madde 2-

İLİ                                                         :Iğdır

İLÇESİ                                     :Aralık

MEVKİİ                                    : Aralık İlçesi Ağrıdağı eteği Mevkii

YÜZÖLÇÜMÜ                             :1 (bir) hektar 10.000 m2 alanlı taşınmaz

                                                 MALZAME MİKTARI:fire düştükten sonra 40,000 m3 ‘ dür

                                                 MUHAMMEN BEDEL:KDV Hariç Yılık Muhammen Bedel  15.048,00                                                TL dir.

Madde 3- İhalesi, 02/05/2017 Salı Günü saat: 11:30’de  İl  Encümeni Toplantı Odasında, İl Encümenince yapılacaktır.

Madde 4-  Geçici teminat tahmini bedel üzerinden alınır. Nispeti % 3 (yüzde üç) olup  tutarı

2.258,00 TL. dir.

Madde 5- Kesin teminat ihale bedeli üzerinden alınır. Nispeti  % 6 (yüzde altı) dır.

Madde 6-Kesin teminat ihale bedeli üzerinden alınır   .Nispeti % 6 dır.Taşınmazın kira süresince Kesin teminat bedeli yıllık    enflasyon oranında   artış yapıldıktan      sonra her yıl yenilenerek   İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne teslim edilecektir.

Madde 7- İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN:

a)-Türkiye’de Kanuni ikametgahı olması ve belgelenmesi

b)-Türkiye’de tebligat için adres göstermesi.

c)-Nüfus Cüzdan sureti

d)-Noter tasdikli imza sirküleri

e)-Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli halinde katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri

f)-Şartnamede belirtilen geçici teminatı yatırdığına dair belgeyi

g)-Geçici teminat bedelinin şartnamede belirtilen  değerlerinden   olması  ve İlimiz  Özel İdaresine  yatırıldığına dair  makbuzun  (2886 Sayılı Kanunun 26.ve 27.maddesinde) belirtilen değerlerden  herhangi biri olabilir.Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde “Teminat mektubunun geçici, süresiz,limit içi olması ve teyit yazısının’da” ibrazı  gerekir.

h)-İstekli şirket ise Sanayi ve Ticaret Odası belgesi ile Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya tasdikli suretini

ı)-İstekli  gerçek  kişi  olması halinde ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkarlar odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

j)-İstekli   Şirket ise Sanayi ve Ticaret  Odası veya Esnaf Sanatkarlar  siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

k)-İstekli şirket ise şirket ortaklarını ve bunların hisse görevlerini belirten belge.

l)-İstekli hakiki şahıs ise İl ve İlçe Nüfus Müdürlüklerinden tasdikli ikametgah belgesini

m)-Vergi mükellefi olduğuna dair  belge ile vergi ve SSK borcu bulunmadığına dair belgeyi,

Madde 8- İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek süratiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

Madde 9- Telgraf veya faksla yapılan müracaat ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.   

Madde 10 –Kiralama işine ait şartname ve ekleri mesai saatleri içinde İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünden temin edebilir.

Keyfiyet ile ilan olunur.

Bu Yazıya Emoji ile Tepki Ver

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Makale Hakkında Yorum Yapın!

Bir cevap yazın

Makale Hakkında Yapılan Yorumlar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.