T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İHALE İLANI ETÜD PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

İzmir İli Torbalı İlçesi Ayrancılar Mh, Iğdır İli Merkez İlçesi Karaağaç Mh, Kayseri İli Melikgazi İlçesi Mimar Sinan Mh Muhtelif Ada/Parsellerde İmar Planına Esas Jeolojik, Jeoteknik ve Jeofizik Etüd Raporları Hazırlanması Hizmet Alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN                                                                  : 2019/432678

1-İdarenin

 1. a) Adı : T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TOPLU                                                                   KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI
 2. b) Adresi : İstanbul Hizmet Binası Atakent Mah. 221 Sok.                                                                            5 34307 Halkalı KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL
 3. c) Telefon ve faks numarası : 2124954040 – 2124700316

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza

kullanılarak indirilebileceği internet sayfası         : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

 1. a) Adı : İzmir İli Torbalı İlçesi Ayrancılar Mh, Iğdır İli Merkez

                                                                         İlçesi Karaağaç Mh, Kayseri İli Melikgazi İlçesi Mimar

                                                                         Sinan Mh Muhtelif Ada/Parsellerde İmar Planına

                                                                         Esas Jeolojik, Jeoteknik ve Jeofizik Etüd Raporları

                                                                         Hazırlanması Hizmet Alımı İşi

 1. b) Niteliği, türü ve miktarı : İzmir İli Torbalı İlçesi Ayrancılar Mh., Iğdır İli Merkez                                                                   İlçesi Karaağaç Mh., Kayseri İli Melikgazi İlçesi                                                               Mimar Sinan Mh. Muhtelif Ada/Parsellerde İmar                                                                        Planına Esas Jeolojik, Jeoteknik ve Jeofizik Etüd                                                                       Raporları Hazırlanması Hizmet Alımı İşi

                                                                         Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı                                                                          içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İzmir, Iğdır ve Kayseri İlleri

ç) Süresi/teslim tarihi                                        : İşe başlama tarihinden itibaren 60(altmış) gündür

 1. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün

                                                                         içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

 1. a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 30.09.2019 – 11:00
 2. b) İhale komisyonunun toplantı yeri

(e-tekliflerin açılacağı adres)                             : Toplu Konut İdaresi Başkanlığı- İhale Salonu

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterle

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Yapımla ilgili hizmet işlerinde son onbeş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Tek sözleşmeye dayalı olarak Ön Jeolojik, Jeolojik, Hidrolojik, Jeoteknik ve Jeofizik Etüd Raporu Hazırlanması işlerinden herhangi birisini yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
 3. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
 4. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
 5. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
 6. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 7. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 8. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
 9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 1. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Mühendislik Hizmetleri / 0,78

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu Yazıya Emoji ile Tepki Ver

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Makale Hakkında Yorum Yapın!

Bir cevap yazın

Makale Hakkında Yapılan Yorumlar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.