ÖĞRENCİ TAŞIMA İŞİ IĞDIR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

Öğrenci Taşıma İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                            : 2017/308100

1-İdarenin

 1. a) Adresi : SÖGÜTLÜ MAHALLESI IRFAN CADDESI 28 76000 IĞDIR

                                                             MERKEZ/IĞDIR

 1. b) Telefon ve faks numarası : 4762807680 – 4762807650
 2. c) Elektronik Posta Adresi :

ç) İhale dokümanının görülebileceği       : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi

2-İhale konusu hizmetin

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı : 2017-2018 Öğretim Yılında Iğdır Merkez İlçe 8 Merkez

                                                             İlkokul ve Ortaokula 22 Köy ve Köy Altı Yerleşim Biriminden

                                                             663 Öğrencinin 180 İş Günü 22 Ayrı Güzergahtan 46 Araçla

                                                             Taşınması İşi

                                                             Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde

                                                             bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. b) Yapılacağı yer : Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu
 2. c) Süresi : İşe başlama tarihi 18.09.2017, işin bitiş tarihi 08.06.2018

3- İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer : İrfan Caddesi İl Milli Eğitim Müdürlüğü
 2. b) Tarihi ve saati : 25.07.2017 – 14:00
 3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

1- İhale üzerinde kalan istekli, işin başlama tarihinden bitiş tarihine kadar çalıştıracağı 12 yaşını aşmamış trafik siciline kayıtlı araçlara ait belgelerin (Araç Ruhsatı, zorunlu Sigorta Poliçesi ve Araç Muayene Kartı) istekli tarafından tasdik edilen fotokopileri sözleşmenin imza aşamasında idareye teslim edilecektir.

2- Taşıma işinde çalıştırılacak araçlar kendi mali ise tevsik edici belgeleri (Fatura veya Demirbaş Amortisman Kayıt Defteri) taşıma işinde çalıştırılacak araçlar kiralık ise kira sözleşmeleri istekli tarafından listelenip tasdik edilerek sözleşme aşamasında idareye teslim edilecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu ve özel sektörde yapılmış her türlü öğrenci taşıma işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 2. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğüadresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Bu Yazıya Emoji ile Tepki Ver

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Makale Hakkında Yorum Yapın!

Bir cevap yazın

Makale Hakkında Yapılan Yorumlar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.