Neden Risale-İ Nur Okumalıyız?

mehmetnurituran

RİSALE-i NUR, KUR’AN’DAN MÜLHEM MİDİR?

Bu eserleri şahsının malı olarak düşünmediğinden, fazileti Kur’an’a râci olup Kur’an hakikatlerine hizmet ettiğinden, bunların ehemmiyetini belirtir, insanların bu eserleri dikkatli bir şekilde okumalarını tavsiye ederdi.

O, bu konuda şöyle diyor: “Manevi bir elektrik olan Risale-i Nur dahi, ne Şark’ın malumatından ve ne de Garp’ın felsefe ve fünunundan iktibas edilmiş bir nur değildir. Daha doğrusu, semavi olan Kur’an’ın Şark ve Garp’ın fevkindeki yüksek mertebesinden iktibas edilmiştir.” (Sikke-i Tasdik-i Gaybî, s. 76)

Üstad’a göre Risale-i Nur’un Kur’an’dan mülhem olduğunun şu gibi delilleri vardır: Üstün ikna kabiliyeti, farklı seviyedeki insanlara hitap edip herkesin kendi durumuna göre yararlanmasını sağlaması, muhtevasının zenginliği, müellif âdeta bir yerden okuyormuşçasına süratle söylemesi, söylediğinin yanındaki talebeler tarafından hızla yazıya geçirilmesi, Külliyat’ın müellifinin havsalasının çok ötesinde bir genişliğe sahip olması.

Risale-i Nur, getirdiği misaller ve diğer bazı özellikleriyle derin hakikatleri sade insanlara bile anlatır. Hâlbuki o gerçekleri, büyük âlimler bile “anlaşılmaz ve anlatılamaz” deyip, değil geniş kitleye, yüksek seviyedeki insanlara bile anlatamazken, Risale-i Nur etkili ve duygulu bir şekilde anlatır. Demek, Risale-i Nur’daki (sühulet-i beyan) kolay anlatım, şüphe yok ki ilahî inayet eseridir ve onun müellifinin hüneri olamaz. (Mektubat, s. 348)

RİSALE-i NUR’UN KUR’AN  İZAHINA GETİRDİĞİ YENİLİK

Risale-i Nur’un üzerinde durduğu temel konulardan biri Kur’an’ın hakkaniyeti, yani gerçeğin ta kendisi olmasıdır. O, insanlara iyice temellendirilmiş bir Kur’an anlayışı vermeye büyük özen gösterir. Kur’an’ın klasik tarifi şöyledir: “Allah Teala tarafından Hz. Muhammed’e (s.a.v.) vahyedilmiş, tevatürle nakledilmiş, Mushaflarda yazılmış, tilavetiyle ibadet olunan, mu’ciz kelamullahtır.” Bu, Kur’an hakkında belirleyici bir çerçeve çizen mükemmel bir tariftir.

Fakat Kur’an’ın işlevlerini ve ondan nasıl yararlanmak gerektiğini göstermek için Bediüzzaman, başka bir tarif daha yapar.

“Kur’an, şu kitab-ı kebir-i kâinatın bir tercüme-i ezeliyesi.. ve âyât-i tekviniyeyi okuyan mütenevvi dillerinin tercüman-ı ebedîsi.. ve şu âlem-i gayb ve şehadet kitabının müfessiri… Ve zeminde ve gökte gizli esma-i İlahiyenin manevî hazinelerinin keşşafı.. ve sutur-u hâdisatın altında muzmer hakaikın miftahı.. ve âlem-i şehadette âlem-i gaybın lisanı.. ve şu âlem-i şehadet perdesi arkasında olan âlem-i gayb cihetinden gelen iltifatat-ı ebediye-i Rahmaniye ve hitabat-ı ezeliye-i Sübhaniyenin hazinesi.. ve şu İslâmiyet âlem-i manevîsinin güneşi, temeli, hendesesi.. ve avalim-i uhreviyenin mukaddes haritası… Ve zât ve sıfât ve esma ve şuun-u İlahiyenin kavl-i şârihi, tefsir-i vâzıhı, bürhan-ı katı’ı, tercüman-ı satı’ı… Ve şu âlem-i insaniyetin mürebbisi.. ve insaniyet-i kübra olan İslâmiyetin mâ ve ziyası.. ve nev’-i beşerin hikmet-i hakikiyesi.. ve insaniyeti saadete sevkeden hakikî mürşidi ve hâdîsi… ve insana hem bir kitab-ı şeriat, hem bir kitab-ı dua, hem bir kitab-ı hikmet, hem bir kitab-ı ubudiyet, hem bir kitab-ı emir ve davet, hem bir kitab-ı zikir, hem bir kitab-ı fikir, hem bütün insanın bütün hacat-ı maneviyesine merci’ olacak çok kitabları tazammun eden tek, câmi’ bir Kitab-ı Mukaddes’tir. Hem bütün evliya ve sıddıkîn ve urefa ve muhakkikînin muhtelif meşreblerine ve ayrı ayrı mesleklerine, her birindeki meşrebin mezâkına lâyık ve o meşrebi tenvir edecek ve herbir mesleğin mesâkına muvafık ve onu tasvir edecek birer risale ibraz eden mukaddes bir kütübhane hükmünde bir Kitab-ı Semavî’dir.” Sözler ( 366 – 367 )

Risale-i Nur Külliyatı’nda izah ve isbat edilen meselelerden bir kısımı şunlardır:

 • İnsan nedir? İnsanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi nedir?
 • Allah’ın varlığının ve birliğinin, isim ve sıfatlarının ispatı.
 • Kur’an’ın Allah kelamı olduğunun ispatı.
 • Hz. Muhammed’in (asm) Allah’ın resulü olduğunun ispatı.
 • Meleklerin varlığının ispatı.
 • Öldükten sonra dirilmenin ispatı.
 • Kadere iman esasının ispatı ve kaderle alâkalı akla gelen sualler ve cevaplar.
 • Besmelenin sırları.
 • Kur’an nedir? Tarifi nasıldır?
 • Namazın ve ibadetin anası nedir? Namazın belirli beş vakitte kılınmasının hikmetleri nelerdir?
 • Ruh nedir? Ruhun bekasının izahı ve ispatı.
 • Mirac meselesinin hakikati, hikmeti ve miracın meyveleri. Mirac ile alakalı akla gelen sorulara cevaplar.
 • Şeytanların ve şerlerin, musibet ve belaların yaratılmasının hikmetleri.
 • Kâinatın ve insanın yaratılışına dair sırlar.
 • “Ey İnsanlar! Duanız olmasa ne ehemmiyetiniz var?” mealindeki aletin nükteleri.
 • Hadîs ilminin esasları ve mana tabakaları.Bir kısım hadîs şerefine gelen itirazlara cevaplar.
 • Sünnet-i Seniyyenin ehemmiyeti ve hikmetleri.
 • Âlem-i İslamın ittihat ve ittifakını, uhuvvet ve muhabbetini netice verecek ihlas ve uhuvvet düsturları.
 • Hz. Adem’in cennetten çıkarılıp dünyaya gönderilmesinin hikmeti.
 • Kafirlerin ebedi cehennemde kalmalarının tam adalet olduğunun izahı.
 • Mugayyebat-ı hamsenin izahı.
 • Tesettürün hanıların fıtratlarını gereği olduğunun izahı ve ispatı.
 • Sedd-i Zülkarneyn ve Yecüc Mecüc meselesi. Ve bu meseleler gibi insanların akıllarına gelen yüzlerce meselelerin izahları Risale-i Nur’da vardır.

Cenabı hak hepimize halis tevhid inancı ve salih ameller nasip etmesi dileğiyle Allaha emanet olun . Selam ve hürmetlerimle . Duânızı eksik etmeyin.

 

 

Bu Yazıya Emoji ile Tepki Ver

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Makale Hakkında Yorum Yapın!

Bir cevap yazın

Makale Hakkında Yapılan Yorumlar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.