MEHMET MURAT İŞLER SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (Z) KÜTÜPHANE KURULUM VE DONATIM İŞİ IĞDIR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

MEHMET MURAT İŞLER SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (Z) KÜTÜPHANE KURULUM VE DONATIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                                        : 2019/252311

1-İdarenin

 1. a) Adresi : SÖGÜTLÜ MAHALLESI IRFAN CADDESI 28 76000

  IĞDIR MERKEZ/IĞDIR

 1. b) Telefon ve faks numarası : 4762276619 – 4762276618
 2. c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği                   : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi (varsa)

2-İhale konusu malın

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı : 80 M² TOPLAM ALAN; 8 M² BİLGİSAYAR ALANI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı

içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. b) Teslim yeri : IĞDIR MEHMET MURAT İŞLER SOSYAL

  BİLİMLER LİSESİ (Z) KÜTÜPHANE KURULUM VE

  DONATIM İŞİ

 1. c) Teslim tarihi : Sözleşmenin taraflarca imza

  altına alındığı tarihi izleyen gün işe başlanacak olup

  40 gün içerisinde Milli Eğitim Müdürlüğüne hitaben   

  işin tamamlandığına dair bir yazı ile işin teslim

  alınması için başvuru yapılmalıdır. İşin tesliminden

  sonra 5 gün içerisinde muayene kabul İşlemi

  gerçekleştirilecektir.

3- İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer : İrfan Caddesi İl Milli Eğitim Müdürlüğü
 2. b) Tarihi ve saati : 31.05.2019 – 15:00
 3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 2. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı IĞDIR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İHALE BİRİMİ adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
 3. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 4. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
 5. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 6. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

Bu Yazıya Emoji ile Tepki Ver

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Makale Hakkında Yorum Yapın!

Bir cevap yazın

Makale Hakkında Yapılan Yorumlar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.