KORUGE BORU VE BAĞLANTI ELEMANLARI – BACA ELEMANLARI – İÇME SUYU SIVI KLOR – IĞDIR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

KORUGE BORU VE BAĞLANTI ELEMANLARI – BACA ELEMANLARI – İÇME SUYU SIVI KLOR – alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                                        : 2019/266792

1-İdarenin

 1. a) Adresi : BAĞLAR MAH. ATATÜRK CAD. 1 76000 IĞDIR

  MERKEZ/IĞDIR

 1. b) Telefon ve faks numarası : 4762278787 – 4762273744
 2. c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği                   : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi (varsa)

2-İhale konusu malın

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı : KORUGE BORU VE BAĞLANTI ELEMANLARI 8

  KALEM – BACA ELEMANLARI 7 KALEM – İÇME

  SUYU SIVI KLOR 1 KALEM

  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı

  içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. b) Teslim yeri : IĞDIR BELEDİYESİ SU VE EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

  DEPOLARI

 1. c) Teslim tarihi : 1. KISIM, KORUGE BORU VE BAĞLANTI

  ELEMANLARI VE 2. KISIM, BACA ELEMANLARI

  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 1 (bir) gün

  içinde işe başlanacak ve mal 30 (otuz) gün

  içerisinde teslimat gerçekleştirilecektir. 3. KISIM,

  İÇME SUYU SIVI KLOR : Sözleşmenin

  imzalanmasına müteakip 1 (bir) gün içinde işe

  başlanacak ve mal 31.12.2019 tarihine kadar

  idarenin istediği şekilde partiler halinde teslim

  alınacaktır.

3- İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer : Iğdır Belediye Başkanlığı Bağlar Mah. Atatürk Cad.

  No:1 Iğdır

 1. b) Tarihi ve saati : 26.06.2019 – 10:00
 2. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İÇME SUYU SIVI KLOR İÇİN:

Kimyasalların tedarik edileceği firmaların tedarik edeceği kimyasalların Sağlık Bakanlık izin belgesi taşıması gerekmektedir.Bakanlık izinleri ihale evrakları ile birlikte teslim edilecektir.

Kullanılacak kimyasal maddelerin üretici firma tarafından hazırlanan ve onaylanan “Teknik Ürün Bülteni” ve “Ürün Güvenlik Bilgi Formu” belgeleri Türkçe olarak bulunmalıdır.Bu evraklar , ihale evrakları ile birlikte teslim edilecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

 1. a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
 2. b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
 3. c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a-)Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi

b-)Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu

c-)Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi

ç-)Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adıan düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı belgesi

d-)Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarıncayetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

İÇME SUYU SIVI KLOR İÇİN:

TSE EN 901 ve teknik şartnamede istenen belgeler.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 2. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Iğdır Belediye Başkanlığı Bağlar Mah. Atatürk Cad. No:1 Iğdır adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Iğdır Belediye Başkanlığı Bağlar Mah. Atatürk Cad. No:1 Iğdır adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır

Bu Yazıya Emoji ile Tepki Ver

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Makale Hakkında Yorum Yapın!

Bir cevap yazın

Makale Hakkında Yapılan Yorumlar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.