KATI YAKIT (KÖMÜR ) SATIN ALINACAKTIR TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TIGEM) KAZIM KARABEKİR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kalorifer Yakıtı (Kömür) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                : 2020/448435

1-İdarenin

 1. a) Adresi : Emince Köyü Nahcivan Yolu 20. Km. ARALIK/IĞDIR
 2. b) Telefon ve faks numarası : 4764113737 – 4764235065
 3. c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)       :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı : 100 Ton 7.500 Kcal/Kg 70-110 mm Torbalı Kömür 25 Ton 4.700

  Kcal/Kg +18 mm Torbalı Kömür

  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari

  şartnameden ulaşılabilir.

 1. b) Teslim yeri : Kazım Karabekir Tarım İşletmesi Müdürlüğü Ambarları Aralık/IĞDIR
 2. c) Teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren; malın teslim edileceği İşletme

,                                               Müdürlüklerinin depo kapasitesi göz önünde bulundurularak ilgili

  İşletme Müdürlüklerinin istediği miktarda ve zamanda teslimi

  yapılacaktır. Ancak teslimat hiçbir şekilde 30 takvim gününü

  geçmeyecektir.

3- İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer : Kazım Karabekir Tarım İşletmesi Müdürlüğü İhale Salonu

  Aralık/IĞDIR

 1. b) Tarihi ve saati : 18.09.2020 – 14:30
 2. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 2. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kazım Karabekir Tarım İşletmesi Müdürlüğü Genel Evrak Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Atmış) takvim günüdür.
 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 4. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu Yazıya Emoji ile Tepki Ver

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Makale Hakkında Yorum Yapın!

Bir cevap yazın

Makale Hakkında Yapılan Yorumlar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.