KATI YAKIT (KÖMÜR ) SATIN ALINACAKTIR İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(IĞDIR) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

ISINMA AMAÇLI KÖMÜR TİP-1 ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                            : 2017/246523

1-İdarenin

 1. a) Adresi : ATATÜRK MAHALLESI SEHITLER CADDESI NO:47 76000                                                             IĞDIR MERKEZ/IĞDIR
 2. b) Telefon ve faks numarası : 4762276448 – 4762274346
 3. c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği

 internet adresi (varsa)                          : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı : 946.000 KG TİP-1 KÖMÜR

                                                             Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde                                                             bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. b) Teslim yeri : İHALE DOKÜMANI EKİNDE BULUNAN BAĞLI BİRLİKLER                                                         KÖMÜR İHTİYAÇ ÇİZELGESİNDE BELİRTİLEN YERLER.
 2. c) Teslim tarihi : Malın teslim tarihi veya tarihleri (teslim programı), Kömür                                                          İhtiyaç ve Dağıtım Çizelgesinde Olduğu Gibi Sözleşmenin                                                    imzalanmasını (Sayıştay tesciline tabi işlerde ise bu tescilin                                                         yapılmasını) müteakip (tescil ve vizeye tabi sözleşmeler için                                                      tescilin yükleniciye tebliğ edildiği günden itibaren, tescil ve                                                             vizeye tabi olmayan sözleşmeler içinse yükleniciye mal                                                     teslimine başlanması için ayrıca işe başlama talimatı                                                                     verilmeyecek olup, sözleşmenin taraflarca imzası ve bu                                                               şartnamede belirtildi ise noter tarafından tescil edildiği tarihi                                                      takip eden günden itibaren) mal teslim edilecek / işe                                                                     başlanacaktır. Mal Teslimi; İşe başlama tarihinden itibaren 30                                                    (otuz) takvim günü içinde defaten teslim edilecektir. Satın                                                     alınacak ikmal maddeleri yüklenici tarafından birim                                                                       ambalajların sayısı tespit edilebilecek (sayılabilecek) şekilde                                                      istif edilecektir.

3- İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer : IĞDIR İL J.K.LIĞI
 2. b) Tarihi ve saati : 20.06.2017 – 14:30
 3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İHALE AŞAMASINDA;

İTHALATÇILAR; İTHALATÇI KAYIT BELGESİ (ASLI/ASLININ İDARE VEYA NOTER ONAYLI SURETİ),

ÜRETİCİLER; UYGUNLUK İZİN BELGESİ (ASLI/ASLININ İDARE VEYA NOTER ONAYLI SURETİ),

DAĞITICILAR; HERHANGİ BİR İLDE ALINMIŞ DAĞITICI KAYIT BELGESİ (ASLI/ASLININ İDARE VEYA NOTER ONAYLI SURETİ),

SATICILAR; HERHANGİ BİR İLDEN ALINMIŞ, KATI YAKIT SATICISI KAYIT BELGESİ. (ASLI/ASLININ İDARE VEYA NOTER ONAYLI SURETİ)

MUAYENE AŞAMASINDA ;

İSTEKLİLER SATIŞ İZİN BELGESİ İLE İTHAL KÖMÜR İÇİN UYGUNLUK BELGESİ (ASLI/ASLININ İDARE VEYA NOTER ONAYLI SURETİ), İHALE DOSYASINDA İBRAZ EDECEKLERDİR.

İSTEKLİLER TARAFINDAN İBRAZ EDİLMİŞ OLAN BELGELERİN ASLI/NOTER ONAYLI SURETİ GERİ İSTENİRSE, KOMİSYONCA TIPKIÇEKİMİ ALINARAK  “ASLI GÖRÜLMÜŞTÜR VEYA NOTER ONAYLI SURETİ GÖRÜLMÜŞTÜR .” İBARESİ YAZILIR VE İLGİLİ DOSYASINA EKLENİR

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

HERTÜRLÜ KÖMÜR SATIM İŞİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 2. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 40 TRY (Türk Lirası) karşılığı IĞDIR İL J.K.LIĞI LOJİSTİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar IĞDIR İL J.K.LIĞI İHALE KOMİSYON SALONU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu Yazıya Emoji ile Tepki Ver

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Makale Hakkında Yorum Yapın!

Bir cevap yazın

Makale Hakkında Yapılan Yorumlar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.