KARTUŞ, TONER, FOTOKOPİ MAKİNASI, BİLGİSAYAR PARÇALARI ALIMI IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

KARTUŞ, TONER, FOTOKOPİ MAKİNASI, BİLGİSAYAR PARÇALARI ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                            : 2017/44142

1-İdarenin

 1. a) Adresi : BAĞLAR MAH. ATATÜRK CAD. 1 76000 IĞDIR                                                                MERKEZ/IĞDIR
 2. b) Telefon ve faks numarası : 4762277841 – 4762273055
 3. c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği

 internet adresi (varsa)                          : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı : 43 KALEM KARTUŞ, TONER, FOTOKOPİ MAKİNASI,                                                        BİLGİSAYAR PARÇALARI ALIMI

                                                             Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde                                                             bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. b) Teslim yeri : IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
 2. c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından sonra en geç 30 (otuz) gün                                                           içinde mal teslimi ve kurulumları tamamlanmış olacaktır.

3- İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer : Iğdır Belediye Başkanlığı Bağlar Mah. Atatürk Cad. No:1                                                         Iğdır
 2. b) Tarihi ve saati : 27.02.2017 – 10:00
 3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:

Ürünlerde CE işareti olmalıdır.Kutu ambalajlar üzerinde orijinalliği temsil eden farklı açılardan bakıldığında ışık altında renk değiştiren ve içinde üretim yapan firmaya ait marka bilgilerinin yazılı olduğu güvenlik hologramları ve QR kodları, kutu ve ambalaj üzerinde olduğu görülmelidir.

Ürünler DİSTRİBİTÖR irsaliyesi ile teslim olacaktır, DİSTRİBİTÖR haricinde gelen ürünler teslim alınmayacaktır.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Yüklenici teklifinde sunacağı malzemelerden marka-modeleri ile bunlara ait teknik özelliklerini gösteren tanıtıcı broşür, CD, DVD vb. materyalleri teklif beraberinde verecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 2. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Iğdır Belediye Başkanlığı Bağlar Mah. Atatürk Cad. No:1 Iğdır adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Iğdır Belediye Başkanlığı Bağlar Mah. Atatürk Cad. No:1 Iğdır adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu Yazıya Emoji ile Tepki Ver

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Makale Hakkında Yorum Yapın!

Bir cevap yazın

Makale Hakkında Yapılan Yorumlar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.