KALORİFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR IĞDIR KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

KALORİFER YAKITI ALIMI (300000KG) İHALESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                             : 2016/604952

1-İdarenin

a) Adresi                                              : ÖZGÜR MAH.KAZIM KARABEKİR CAD.NO:70 MERKEZ /                                                   IĞDIR 76000 IĞDIR MERKEZ/IĞDIR

b) Telefon ve faks numarası                   : 4762260307 – 4762260646

c) Elektronik Posta Adresi                     : satinalma_idh@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)                           : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                       : KALORİFER YAKITI ALIMI (300.000KG) İHALESİ

                                                             Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde                                                             bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                                        : IĞDIR DEVLET HASTANESİ KALORİFER YAKITI                                                                          DEPOLARI

c) Teslim tarihi                                      : Malın/İşin teslim süresi 1 takvim günüdür. Kalorifer yakıtının                                                           teslim işi Iğdır Devlet Hastanesi kalorifer yakıtı depolarına                                                        sözleşme süresince peyder pey olarak ,ihtiyaç bildirim                                                                     ihbarını (siparişini) izleyen en geç en geç 24 saat içinde                                                              teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                  : IĞDIR KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL                                                                           SEKRETERLİĞİ MERKEZİ SATINALMA BİRİMİ

b) Tarihi ve saati                                   : 24.01.2017 – 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

İstekli Akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu ise; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol işleri Genel Müdürlüğünden ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış teklif sahibinin akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu olduğunu tevsik eden belgenin asıl veya Noter tasdikli sureti veya aslı idaremizce görülerek tasdik edilmiş sureti;

İstekli firmalar akaryakıt bayisi olduğuna dair; Katagoriye göre istasyonlu bayi veya istasyonsuz bayi olarak faaliyet gösterdiğine dair Enerji piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen bayilik lisansını ibraz edecektir.

Ayrıca EPDK tarafından yürütülen Ulusal marker uygulaması kapsamında akaryakıt ürünlerinde Başbakanlığın Ulusal markır uygulaması 2007/25 Sayılı Genelgeye istinaden;

Satın alınacak akaryakıtın Ulusal Marker kontrolünün yapılması zorunlu olacaktır.

Akaryakıt istasyonlarında araçlara yapılacak akaryakıt ikmalleri hariç olmak üzere akaryakıtın toplu olarak Hastanenin tank ve deposuna teslimi esnasında Ulusal marker kontrolünün yapılması sağlanacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı IĞDIR KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ MERKEZİ SATINALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar IĞDIR KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ MERKEZİ SATINALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Bu Yazıya Emoji ile Tepki Ver

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Makale Hakkında Yorum Yapın!

Bir cevap yazın

Makale Hakkında Yapılan Yorumlar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.