İş Yerlerinin Topluca Kapatılması Yasaklandı

 

 

Iğdır Valiliği Tarafından kamuoyuna yapılan basın açıklamasında işyerlerinin toplu olarak kapatılmasının yasaklandığı bildirildi. Yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Bilindiği üzere; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 167’nci maddesine göre “Devlet, para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemelerini sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri alır;…”

 5442 sayılı İller İdaresi Kanununun 11’inci maddesinin (c) fıkrasında; “ İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir.

Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır. Bu hususta alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 66‘ncı madde hükmü uygulanır.”

Anılan Kanunun 66’ncı maddesinde; “(Değişik: 23/01/2008-5728/125 md.) İl genel kurulu veya idare kurulları yahut en büyük mülkiye amirleri tarafından kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz ve usulen tebliğ veya ilan olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenler, mahallî mülkî amir tarafından Kabahatler Kanununun 32’nci maddesi hükmü uyarınca cezalandırılır. (Ek cümle: 27/3/2015 – 6638/16 md.) Ancak, kamu düzenini ve güvenliğini veya kişilerin can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek toplumsal olayların baş göstermesi hâlinde vali tarafından kamu düzenini sağlamak amacıyla alınan ve usulüne göre ilan olunan karar ve tedbirlere aykırı davrananlar, üç aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.”

5326 sayılı Kabahatler Kanununun “Emre aykırı davranış” başlıklı 32. Maddesinde; “(1) Yetkili makamlar tarafından adlî işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye …….. idarî para cezası verilir. Bu cezaya emri veren makam tarafından karar verilir…” hükümleri bulunmaktadır.

Bu itibarla, kamu düzenin korunması için yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri ile 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32’nci maddesi hükmü gereğince ilimiz sınırları içinde bulunan iş yerlerinin toplu olarak kapatılması Valilik Makamının …/10/2016 tarih ve 651 sayılı kararı ile YASAKLANMIŞTIR.”

 

 

 

Bu Yazıya Emoji ile Tepki Ver

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Makale Hakkında Yorum Yapın!

Bir cevap yazın

Makale Hakkında Yapılan Yorumlar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.