IĞDIR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HAVAALANI SEL KONTROL PROJESİ KAPSAMINDA GÜNGÖRMEZ KÖYÜ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN DERELERE KURUDUVAR EŞİK VE GALVANİZLİ KAFES TEL ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-IĞDIR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Iğdır Orman İşletme Müdürlüğü Havaalanı Sel Kontrol Projesi Kapsamında Güngörmez Köyü Sınırları İçerisinde Bulunan Derelere Kuruduvar Eşik ve Galvanizli Kafes Tel hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                            : 2017/194533

1-İdarenin

 1. a) Adresi : Iğdır Orman İşletme Müdürlüğü (PTT KEP                                                                                      [email protected]) Emek Mah Fatih Cad. No 224                                                           76100 IĞDIR MERKEZ/IĞDIR
 2. b) Telefon ve faks numarası : 4762275280 – 4762275282
 3. c) Elektronik Posta Adresi :          

ç) İhale dokümanının görülebileceği

 internet adresi                                     : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı : Havaalanı Havzası Sel Kontrol Uygulama Projesi                                                               kapsamında Güngörmez Köyü sınırların içerisinde bulunan                                                        derelere Kuru duvar eşik ve kafes tel eşik hizmet alımı işi 610                                                   m3 Temel Kazısı 1776 m3 Kuruduvar Eşik 3467 m Galvanizli                                                      kafes Tel Eşik Yapılması

                                                             Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde                                                             bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. b) Yapılacağı yer : IĞDIR İLİ MERKEZ İLÇESİ HAVAALANI HAVZASI SEL                                                    KONTROLÜ UYGULAMA PROJESİ SAHASI
 2. c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 45(Kırkbeş) gündür

3- İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer : Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu Ömer                                                     Nasuhi Bilmen Mah. Kombina Cad. Yakutiye / ERZURUM
 2. b) Tarihi ve saati : 18.05.2017 – 14:30
 3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Ağaçlandırma işleri, Erozyon Kontrolu işleri, Rehabilitasyon Projeleri arazi hazırlığı işleri, Toprak İşleme veya diri örtü temizliği işleri Tel ihata işleri ile Galvanizli Kafes Eşik ve Kuru Duvar Eşik İşleri

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 2. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı EKAP, Iğdır Orman İşletme Müdürlüğü Özel Bütçe Saymanlığı Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu Ömer Nasuhi Bilmen Mah. Kombina Cad. Yakutiye / ERZURUM adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu Yazıya Emoji ile Tepki Ver

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Makale Hakkında Yorum Yapın!

Bir cevap yazın

Makale Hakkında Yapılan Yorumlar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.