Iğdır Defterdarlığı’ndan Bildirilmiştir!

 

Bilindiği üzere KDV Genel Uygulama Tebliği, 1 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu tebliğle, bugüne kadar yayımlanmış olan KDV Genel Tebliğleri tek bir tebliğde toplanmıştır.

Tebliğde yapılan önemli değişiklikler esas olarak, KDV iadelerinin yerine getirilmesindeki usul ve esaslara ilişkindir. KDV iadelerinde incelemesiz ve teminatsız iade yapılması ile ilgili limitler artırılırken, bugüne kadar sadece belirli şartları taşıyan ihracatçıların yararlandığı indirimli teminat uygulamasından, Tebliğde açıklanan şartları haiz tüm mükelleflerin yararlanması sağlanmaktadır. Ayrıca sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme, kullanma, hakkında vergisel yönden olumsuzluk tespit edilme gibi nedenlerle KDV iadeleri özel usullere göre yerine getirilen mükelleflerle ilgili kriterlerin ve genel esaslara dönüşün şartlarının somut olarak belirlenmesi olumlu gelişmeler olarak göze çarpmaktadır.

Söz konusu Tebliğinin “Özel Esaslar” bölümünün “12. Geçiş Hükümleri” başlıklı bölümü ile mevcut durumda özel esaslar kapsamında bulunan mükelleflerin, bu Tebliğ ile kendi durumları için öngörülen özel esaslardan çıkış hükümlerinden yararlanması imkânı getirilmiştir.

Buna göre, haklarında sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma raporu veya kullanma tespiti bulunan mükellefler ile kendileri hakkında olumsuz rapor veya tespit bulunmamakla birlikte mal veya hizmet satın aldıkları mükellefler hakkında olumsuz rapor veya olumsuz tespit bulunan mükelleflerden, Tebliğde belirlenen süre ve diğer genel esaslara dönüş hükümlerine göre de özel esaslar kapsamından çıkamayanlara, durumları Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle bağlı bulundukları vergi dairesince bildirilerek özel esaslar kapsamına alınmalarına neden olan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belgeleri, bildirimden itibaren 30 gün içerisinde indirim hesaplarından çıkarmaları ve beyanlarını düzeltmeleri veya belgenin gerçekliğini ve doğruluğunu ispat etmeleri istenecek, düzeltme işlemi, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı olduğu hususunda olumsuz rapor ya da olumsuz tespit bulunan belgenin indirim konusu yapıldığı vergilendirme dönemine ait KDV beyannamesinde yapılacaktır.

Bu itibarla, haklarında özel esas uygulanan vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak SMİYB kullanma raporu/SMİYB kullanma tespiti/ hakkında olumsuz rapor veya olumsuz tespit bulunan mükelleflerden yapmış oldukları alımlar nedeniyle özel esaslar uygulanmakta olup, vergi dairesi müdürlüklerinin yazısının tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde ilgili dönem beyanlarının düzeltilmesi veya işlemin gerçekliğini KDV Genel Uygulama Tebliğinin (IV/E–5) bölümündeki açıklamalara göre ispat etmeleri halinde haklarında özel esaslar uygulanmayacaktır.

 Kamuoyuna ve mükelleflerimize önemle duyurulur.

 

 

Bu Yazıya Emoji ile Tepki Ver

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Makale Hakkında Yorum Yapın!

Bir cevap yazın

Makale Hakkında Yapılan Yorumlar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.