HIRDAVAT MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2020 YILI HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI İHALESİ(5 KISIM) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                                        : 2020/73025

1-İdarenin

 1. a) Adresi : TOPÇULAR MAH. HÜRRİYET CAD. NO:24 İL                                                                SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EK BİNASI 76000 IĞDIR                                                                       MERKEZ/IĞDIR
 2. b) Telefon ve faks numarası : 4762277589-90 – 4762260308
 3. c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)                                       :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

2-İhale konusu malın

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı : 2020 YILI HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI İHALESİ(5                                                                 KISIM)

                                                                        Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı                                                                      içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. b) Teslim yerleri : IĞDIR DEVLET HASTANESİ TÜKETİM DEPOSU,                                                                    TUZLUCA İLÇE DEVLET HASTANESİ TÜKETİM                                                                       DEPOSU, ARALIK ENTEGRE TÜKETİM DEPOSU
 2. c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip; İdarenin/ilgili                                                                 deponun yazılı talebi/siparişi (faks, posta, e-posta)                                                                  doğrultusunda sipariş geçildiği tarihten itibaren                                                              belirtilen malzemeler 10 (on) takvim günü içerisinde                                                                          teslim edilecektir. Malzelemeler yıl boyunca                                                                             peyderpey sipariş çekilecektir. Malzemelerin                                                                             taşınması ve depoya teslimi yükleniciye aittir.

3- İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer : TOPÇULAR MAH.HÜRRİYET CAD NO 24

                                                                         SATINALMA BİRİMİ IĞDIR

 1. b) Tarihi ve saati : 12.03.2020 – 10:30
 2. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Teklif edilen ürünlerin ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla, ihalenin her aşamasında idare tarafından numune istenebilir. Numune talebi EKAP üzerinden bildirilecek olup ayrıca bildirim yapılmayacaktır. EKAP üzerinden bildirim yapılmasına müteakip en geç 7 (yedi) iş gününde numuneler Destek Hizmetleri Başkanlığı Satın Alma Birimine teslim edilecektir. EKAP üzerinden yapılan numune talebi zamanında karşılanmadığı takdirde ilgili kalem/kalemlere ait teklifiniz değerlendirme dışı bırakılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 2. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 4. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu Yazıya Emoji ile Tepki Ver

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Makale Hakkında Yorum Yapın!

Bir cevap yazın

Makale Hakkında Yapılan Yorumlar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.