Hazreti Ali (RA)

mehmetnurituran

Künyesi; Ebü’l-Hasen Alî b. Ebî Tâlib el-Kureyşî el-Hâşimî (ö. 40/661). Hicretten yaklaşık yirmi iki yıl önce (m. 600) Mekke’de dünyaya gelmiştir. Babası Hz. Peygamber (ASM)’ın  amcası Ebû Tâlib, annesi de Fâtıma bint Esed b. Hâşim’dir. Ebû Tâlib’in en küçük oğludur. Mekke’de baş gösteren kıtlık üzerine Hz. Peygamber (ASM) amcası Ebû Tâlib’in yükünü hafifletmek için onu himayesine almış, Hz. Ali (RA) beş yaşından itibaren hicrete kadar onun yanında büyümüştür. Hz. Muhammed’in (ASM)’ın  peygamberliğine ilk iman edenlerdendir.

Ancak Hz.Hatice (RA) ile aynı zamanda veya ondan hemen sonra yahut da Hz. Hatice (RA) ve Hz. Ebû Bekir (RA)’dan sonra iman ettiği hususu, Ehl-i sünnet ile Şiîler arasında tartışılan bir konudur ancak üzerinde durulması gereken bir konu olmadığı kanaatindeyim  (bk. Câhiz, el-Osmâniyye,s. 3-13). Bu sırada yaşının dokuz, on veya on bir olduğu rivayet edilir. Bu durumda onun Hz. Hatice (RA)’dan sonra, yaşına göre, çocuklar arasında ilk inanan ve Hz. Peygamber (ASM)’le birlikte ilk namaz kılan kimse olduğu ağırlık kazanmaktadır.

Hz. Ali (RA)’ın  hicretten önceki hayatı hakkında kaynaklarda fazla bilgi yoktur. Ancak hayatı, menkıbevî ve efsanevî rivayetlerle örülü Şiî kaynaklarda doğumundan itibaren en ince teferruatına kadar ve zengin kerametlerle dolu olarak anlatılır (bk. A’yânuş-Şifa, I, 323-562; İbn Şehrâşûb, 1, 287 vd.; 11, 3-377; III, 2-100).

Mekke müşriklerinin eza ve cefalarını gittikçe artırmaları ve hatta kendisini öldürme hazırlıklarına girişmeleri üzerine Medine’ye hicret etmeye karar veren Hz. Peygamber (ASM), Hz.  Ali (RA)’ı, kendisini öldürmeye gelecek müşrikleri oyalamak ve yokluğunu gizlemek maksadıyla Mekke’de bırakmıştır. O da geceyi Peygamber (ASM)’ın yatağında geçirerek onun evde olduğu kanaatini uyandırmıştır. Daha sonra da Hz. Peygamber (ASM)’ın  kendisine bıraktığı emanetleri sahiplerine iade edip yine onun emri uyarınca Resûlullah (ASM)’ın  kızı Fâtıma, kendi annesi Fâtıma ve yanındakilerle Mekke’den ayrılarak Kubâ’da Hz. Peygamber (ASM)’e yetişmiştir.

Hicretin beşinci ayında muhacirler ile ensar arasında yakınlık ve dayanışma sağlamak amacıyla kurulan muâhât (Muhâcir ve Ensârın birbirlerine kardeş olarak ilan edildiklerini ifade eden bir siyer ve İslâm tarihi kavramı.) sırasında Hz. Peygamber (ASM) Hz. Ali (RA)’ı kendisine kardeş olarak seçmiş, hicretin 2. yılının son ayında da onu kızı Fâtıma (RA)’a ile evlendirmiştir. Bu evlilikten Hasan (RA), Hüseyin (RA) ve ölü doğan Muhsin adlı erkek çocukları ile Zeyneb ve Ümmü Külsûm adlı kız çocukları olmuştur. Hz. Ali (RA) Hz. Fâtıma (RA)’ın  sağlığında başka evlilik yapmamıştır. Fâtıma (RA)’ın vefatından sonra ise birçok defa evlenmiş ve çok sayıda çocuğu dünyaya gelmiştir.

Hz. Ali (RA) Bedir, Uhud, Hendek ve Hayber başta olmak üzere hemen hemen bütün gazve ve seriyyelere katılmış, bu savaşlarda Resûl-i Ekrem’in sancaktarlığını yapmış ve daha sonraları menkıbevi bir üslûpla rivayet edilen büyük kahramanlıklar göstermiştir. Uhud’da ve Huneyn’de çeşitli yerlerinden yara almasına rağmen Hz. Peygamber (ASM)’i bütün gücüyle korumuş, Hayber’de ağır bir demir kapıyı kalkan olarak kullanmış ve bu seferin zaferle sonuçlanarak Yahudilere galebe çalınmasında büyük payı olmuştur.

Fedek’te Benî Sa’d’a karşı gönderilen seriyyeyi (6/628) ve Yemen’e yapılan seferi (10/632) sevk ve idare etmiştir. Bu sonuncu sefer üzerine Benî Hemdân kabilesi Müslümanlığı kabul etmiştir. Tebük Gazvesi’nde ise Hz. Peygamber (ASM)’ın  vekili olarak Medine’de kalmıştır.

Hz. Ali (RA), Hz. Peygamber (ASM)’e kâtiplik ve vahiy kâtipliği yapmış, Hudeybiye Antlaşmasını da o yazmıştır. Evs, Hazrec ve Tay kabilelerinin taptıkları putlarla Mekke’nin fethinden sonra Kâbe’deki putları imha etme görevi ona verilmiştir. Hicretin 9. (631) yılında hac emîri olarak tayin edilen Hz. Ebû Bekir (RA)’a Mina’da yetişip o sırada inmiş bulunan Tevbe sûresinin ilk yedi âyetini okumak, ayrıca müşriklerle müslümanlarm bu yıldan sonra hacda bir arada bulunamayacağını ve hiç kimsenin Kâbe’yi çıplak tavaf edemeyeceğini

Bildirmek (Cahiliye döneminde erkekler Kâbe’yi çıplak tavaf ederdi) üzere Peygamber (ASM) tarafından görevlendirilmiştir.

Hz. Peygamber (ASM) vefat ettiğinde cenazenin yıkanması ve benzeri hizmetleri, vasiyeti üzerine Hz. Ali (RA) ile Resûlullah’ın yakm akrabasından Abbas (RA), oğulları Fazl (RA) ve Kuşem (RA) ile Usâme b. Zeyd (RA) yapmışlardır. Bu sırada Benî Sâide avlusunda toplanan ensar ve muhâcirîn Hz. Ebû Bekir (RA)’ı halifeliğe seçince Hz. Ali (RA) ona, Hz. Fâtıma (RA)’ın  altı ay sonra vuku bulan vefatına kadar biat etmemiştir. Hz. Ali (RA)’ın  hilâfet makamını taleb edib etmediği konusu, yahut Ebû Bekir (RA)’ın hilâfete seçilmesini bir oldu bitti şeklinde değerlendirmesini, Ehl-i sünnet asla kabul etmez. Şiîler arasında ise oldukça tartışmalıdır.

 Ancak durum ne olursa olsun o, Hz. Ebû Bekir (RA)’ın  halifeliğe seçilişinden sonra hilâfet konusunda hiçbir şekilde hak iddiasında bulunmadığı gibi Ebû Bekir (RA)’a biat eden ashâb-ı kiram da halife seçiminde, Şiiler in iddia ettiği nasla tayin veya veraset faktörünü göz önünde bulundurmamıştır. Onlar Ebû Bekir (RA)’ı, gelişmekte olan İslâm devletinin savunma ve yayılmasını gerçekleştirebilecek birliği ve düzeni koruyabilecek kabiliyette oluşu, Kureyş’e mensubiyeti, yaşı ve tecrübesi sebebiyle etrafında saygı uyandırışı, İslâmiyet’i kabuldeki önceliği ve Resûlullah’ın en yakın arkadaşı oluşu gibi vasıflarına dayanarak halife seçmişlerdir.

Hz. Ali ilk üç halife döneminde ne bir idarî görevde bulunmuş, ne de yapılan savaşlara katılmıştır. Sadece Halife Ömer’in Filistin ve Suriye seyahati sırasında Medine’de askerî vali olarak kalmış, Medine’de ikamet edip dinî ilimlerle uğraşmayı diğer görevlere tercih etmiştir.

Kur’an ve hadis konusundaki derin ilminden dolayı hem Hz. Ebû Bekir (RA)’ın  hem de Ömer (RA)’ın özellikle fıkhî meselelerde fikrine müracaat ettikleri bir sahâbî olmuştur. Hz. Ömer (RA) zamanında, Hz.Peygamber (ASM)’ın  Mekke’den Medine’ye hicret ettiği günün İslâm tarihi için başlangıç kabul edilmesine dair teklif de onun tarafından yapılmış ve kabul edilmiştir.

İkinci halife Ömer (RA)’ın 23 (644) yılında âzatlı bir köle tarafından hançerlenmesi üzerine, vefat etmeden önce halife seçimi işini havale ettiği şûranın bir üyesi de Hz. Ali (RA) idi. Bu toplantıda o da halifeliği talep ettiği halde şûra Hz. Osman (RA)’ı seçti. Ancak daha sonra Hz. Osman (RA) zamanında cereyan eden bazı karışıklıklarla ona karşı girişilen hareketleri desteklememekle beraber, başta Talha b. Ubeydullah (RA) ve Zübeyr b. Avvâm (RA) olmak üzere bir kısım ashapla birlikte zaman zaman çeşitli tenkitlerde bulunmuştur.

Hz.Ali (RA)’ın tenkit ettiği konular arasında, Hürmüzân’a farklı bir kısas uygulaması, içki içen ve sarhoş olarak namaz kıldıran Küfe Valisi Velîd b. Ukbe’yi ancak ısrar karşısında cezalandırması, hac sırasında Mina’da seleflerinin aksine namazı iki yerine dört rek’at kıldırması, Şam Valisi Muâviye b. Ebû Süfyân’ın icraatını açıktan tenkit ettiği için Ebû Zer el-Gıfâri (RA)’ı Rebeze’ye sürmesi gibi hususlar sayılabilir.

Ali b. Ebû Tâlib (RA) bu son vak’a üzerine Hz. Osman (RA)’a açıkça karşı çıkmış ve hatta halifeye rağmen Ebû Zer (RA)’ı oğullarıyla birlikte Medine’den uğurlamıştır. Hz. Ali (RA), Talha (RA) ve Zübeyr (RA) gibi önde gelen sahâbîlerin halifeyi bu tarzda tenkit etmiş olmaları, Mısır, Basra ve Kûfe’den yola çıkarak Medine’ye gelen ve idareye karşı ayaklanan isyancıları cesaretlendirmiş ve onlara bu sahâbîlerle görüşmelerde bulunma ve hatta halifenin hal’inden sonra hilâfet makamına geçme teklifini yapma cüretini vermiştir. Üç büyük sahâbî kendilerine yapılan bu teklifi şiddetle reddetmiş, bilhassa Hz. Ali (RA) isyancıları teşebbüs etmekte oldukları işten vazgeçirmek için ciddi ikaz ve nasihatlarda bulunmuştur; ancak onların halifenin evini kuşatmalarına engel olamamıştır.

Olayların gelişmesi üzerine de oğulları Hasan (RA) ile Hüseyin (RA)’ı halifenin evinin önünde nöbetçi olarak bırakmış ve ona karşı baştan beri sürdürdüğü yardımlarını esirgememiştir. Bütün bu tedbirlere rağmen halife isyancılar tarafından şehid edilmiştir (35/656).

           

Yazının devamı haftaya çarşamba günü yayımlanacaktır.

 

Bu Yazıya Emoji ile Tepki Ver

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Makale Hakkında Yorum Yapın!

Bir cevap yazın

Makale Hakkında Yapılan Yorumlar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.