EMNİYET VE GÜVENLİK SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 5 HUDUT ALAY K. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENELKURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK

IĞDIR MERKEZ VE GES LOJMANLARI 294 SIRA NUMARALI MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİNE GÖRE EMNİYET VE GÜVENLİK SİSTEMİNİN KURULMASI İÇİN MONTAJ DAHİL 25 KALEM MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                            : 2017/167729

1-İdarenin

 1. a) Adresi : 5 INCI HUDUT ALAY KOMUTANLIGI IHALE KOMISYON                                                        BASKANLIGI 76100 IĞDIR MERKEZ/IĞDIR
 2. b) Telefon ve faks numarası : 4762271660 – 4762271662
 3. c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği

 internet adresi (varsa)                          : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı : 5’İNCİ HD. A.K.LIĞI MERKEZ VE GES LOJMANLARI 294                                                          SIRA NUMARALI MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİNE GÖRE                                                        EMNİYET VE GÜVENLİK SİSTEMİNİN KURULMASI İÇİN                                                               MONTAJ DAHİL25 KALEM MALZEME ALIMI

                                                             Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde                                                             bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. b) Teslim yeri : 5’inci Hd.A.K.lığı /Iğdır
 2. c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren 60                                                         gün içinde teslim edilecektir.

3- İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer : 5 İNCİ HD.A.K.LIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI /                                                   IĞDIR
 2. b) Tarihi ve saati : 08.05.2017 – 10:00
 3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 2. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı 5 İNCİ HD.A.K.LIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI / IĞDIR adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 5 İNCİ HD.A.K.LIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI / IĞDIR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu Yazıya Emoji ile Tepki Ver

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Makale Hakkında Yorum Yapın!

Bir cevap yazın

Makale Hakkında Yapılan Yorumlar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.