Defterdar Durak Sercan’ın Basın Açıklaması

           

İlimiz Defterdarı Durak Sercan Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasıyla ilgili basın açıklamasını basın mensuplarıyla paylaştı. Yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

 “6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19 Ağustos 2016 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiş olup, 31 Ekim 2016 olan başvuru süreleri 25 Kasım 2016 tarihine kadar uzatılmıştır. 30 Kasım 2016 tarihinde yapılması gereken peşin veya ilk taksit ödemelerinde ise herhangi bir süre uzatımı söz konusu değildir. Mükelleflerimizin bu hususa özellikle dikkat etmeleri gerekmektedir.

Yapılandırma Kanunuyla;

* Vatandaşlarımızın kamuya olan borç yükünün azalması,

* Borçların taksitler halinde ödenebilmesi,

* Vergi ihtilaflarının sonlandırılması,

* Devam eden vergi incelemeleri için Kanundan yararlanılabilmesi,

* Geçmiş yıl beyanlarının artırılması yoluyla vergi incelemesine muhatap olunmaması,

* Daha önce unutulmuş, eksik beyan edilmiş vergiler için pişmanlık beyanı yapılabilmesi,

* İşletme kayıtlarının gerçek duruma uygun hale getirilmesi,

* Yurt içi ve yurt dışındaki bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması imkânları getirilmiştir.

            Yapılandırma Kanunu kesinleşmiş borçlara ödeme kolaylığı getiriyor. Buna göre;

• Vergi Dairelerine ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların faizi Yİ-ÜFE oranında yanı üçte iki oranında azaltılıyor. Vergi aslına bağlı cezalar da tamamen siliniyor.

• Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında da indirim yapılıyor.

• Borcun peşin ödenmesi halinde tekrar indirim yapılıyor ve Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutarın yarısından vazgeçiliyor.

• Borçları 18 taksitte 36 ay sürede ödeme imkânı veriyor.

• Taksitlere bu gün için uygulanan faizin çok altında bir oranda katsayı uygulanacak.

Tüm vergiler, gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, KDV, ÖTV gibi ne kadar vergi varsa bu Kanuna göre yapılandırılabilecek.

Ayrıca, çok sayıda vatandaşımızı ilgilendiren trafik, nüfus, seçim, askerlik para cezaları, karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen cezalar da Kanun kapsamda yapılandırılabilecek.

YURT-KUR üzerinden öğrenim kredisi alan öğrencilerin kuruma olan ve vergi dairesince takip edilen öğrenim ve katkı kredisi borçları ile Ecrimisil borçları da bu Kanuna göre yapılandırılarak ödenebilecek. Kanun 30 Haziran 2016 tarihini esas alıyor. Motorlu taşıtlar vergisi ve gelir vergisi ikinci taksitleri Kanun kapsamına girmiyor.

İhtilaflar sulh yoluyla çözümleniyor.

 İhtilafın bulunduğu aşama ve ihtilafa ilişkin verilmiş yargı kararlarının niteliğini esas alarak farklı oranlarda ödemeler yapılarak dava aşamasındaki alacaklar % 20 ile % 80’e varan oranlarda indirimlerle sulh yoluyla sonlandırılmaktadır. Halen vergi incelemesinde olan mükellefler için de düzenleme bulunuyor.

Devam eden inceleme ve takdir işlemlerine konu muhtemel alacaklar da kapsamda. İnceleme bittiği zaman ortaya çıkan rapora göre mükelleflerimiz yapılandırma imkânlarından faydalanabilecek. Aynı şekilde takdir komisyonlarında olan dosyalar da bu imkândan yararlanacak. Bu maddeden yararlanılabilmesi için ihbarnamenin tebliğ tarihini izleyen 30 gün içinde başvuruda bulunulması ve peşin ya da ilk taksit ödemelerinin ihbarnamenin tebliğini izleyen ayda yapılması gerekiyor. Bu hususa da dikkat edilmesi lazım.

Pişmanlıkla beyana taksit imkânı veriliyor.

Beyana tabi olup beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiş kazançlar için kanun kapsamında cezasız ve faizsiz pişmanlık müessesinden faydalanarak beyanda bulunulması mümkündür.

Örneğin, tapu harcı, beyanı gereken kira gelirleri ve değer artış kazançlarında eksik beyanda bulunmuş olan vatandaşlarımız bu imkândan yararlanarak eksik beyanlarını tamamlayabilecekler.

Matrah ve vergi artırımı imkanı veriliyor.

Mükellefler, 2011 ila 2015 yıllarında beyan ettikleri;

* Gelir Vergisi,

* Kurumlar Vergisi,

* Gelir/Kurum Stopaj Vergisi,

* Katma Değer Vergisi

matrahlarını/vergilerini, Kanunda öngörülen oranlarda artırdıkları ve belli oranlarda hesaplanan vergileri ödedikleri takdirde, bu vergi türlerinden geçmişe dönük herhangi bir inceleme ve tarhiyata muhatap olmayacaklar.

Kira geliri elde etmesine rağmen beyan etmeyen veya eksik beyan eden mükelleflerimiz de bu imkândan yararlanabilecek.

İşletme kayıtlarının gerçek duruma uygun hale getirilmesine de imkân veriliyor.

İşletmede bulunduğu halde kayıtlarda yer almayan kıymetlerin defterlere kaydına imkân sağlanıyor.

Bu durumda;

* Genel orana tabi emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar için %10 oranında,

* İndirimli orana tabi emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar için tabi olduğu oranın yarısı oranında KDV hesaplanarak ödenecektir. Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan emtia içinse, fatura düzenlenmek ve her türlü vergisel yükümlülükler yerine getirilmek suretiyle, işletme kayıtları düzeltilebilecek.

Eczanelere kayıtlarını düzeltmek için de imkân verildi. Bu mükelleflerimiz kayıtlarında yer aldığı halde stoklarında bulunmayan ilaçların değerleri üzerinden % 4 oranında KDV ödemek suretiyle kayıtlarını düzeltebilecek.

Yapılan düzenlemeler kapsamında işletme kayıtlarının düzeltilmesi nedeniyle geçmişe dönük ceza ve gecikme faizi uygulanmayacak.

İşletmeler kayıtlarını düzelterek geleceğe daha güvenle bakabileceklerdir.

Kasa mevcudu ortaklardan alacaklar ile ilgili hesapların da düzeltilmesine olanak sağlandı.

Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, kayıtlarında yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklarını gerçek duruma getirebilecek.

Bu kapsamda düzeltilen kayıtlar nedeniyle Kanunun yayımını izleyen aydan itibaren 3 ay içinde beyanda bulunulacak ve beyan edilen tutarlar üzerinden %3 oranında hesaplanan vergi, beyanname verme süresi içinde ödenecek.

Bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılmasına yönelik de düzenleme yapıldı.

Kanunla, gerek yurt içindeki gerekse yurt dışındaki varlıkların her hangi bir vergi ödemeden milli ekonomiye kazandırılmasına imkân sağlandı.

Yurt dışındaki varlıklar yıl sonuna kadar Türkiye'ye getirilebilecek yurt içindeki varlıklar da yine yıl sonuna kadar işletme kayıtlarına alınabilecek.

Bu kapsamda yapılan işlemler, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmayacak. Varlıkların işletmeden çekilmesi kar dağıtımı sayılmayacak. Yurt dışından getirilen varlıklar ile yurt içinde olup defterlere kaydedilen varlıklar nedeniyle, vergi incelemesi ve tarhiyatı, herhangi bir araştırma, inceleme, soruşturma ve kovuşturma yapılmayacak.

Başvuru ve ödemeler

Kanundan yararlanmak isteyenler, 25 Kasım 2016 tarihine kadar bizzat vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla ya da Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresi üzerinden internet aracılığı ile başvuru yapabilecek.

Başvuru sırasında peşin veya taksit seçeneklerinden biri tercih edilecek. Yapılandırılan tutarlar 6, 9, 12, 18 taksit seçenekleri ile ödenebilecek. Taksitler 2 ayda bir ödemeli olacak.

 Söz konusu süre uzatımı başvuru tarihi ile ilgili olduğundan peşin veya ilk taksit ödemelerinde herhangi bir süre uzatımı söz konusu olmayıp ödemelerin 30 Kasım 2016 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Bununla birlikte Kanunun işletme kayıtlarının gerçek duruma uygun hale getirilmesi ile matrah ve vergi artırımıyla ilgili hükümlerinden 30 Kasım 2016 tarihine kadar yararlanılması mümkündür.

Peşin ödemeler teşvik ediliyor.

Peşin ödemede çifte avantaj;

• Katsayı uygulaması yok,

• Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca % 50 indirim yapılacak.

Taksitlerin ilk 2 sinin zamanında ödenmesi şartı getirildi.

İlk 2 taksiti ödemeyenler, Kanunun getirdiği imkânlardan yararlanamayacaktır.

Kanunla ilgili her türlü sorunuza Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresindeki başvuru sayfasında elektronik olarak yer alan ve basımı yapılarak vergi dairelerine gönderilmiş olan rehber ve broşürlerden veya 444 0 189 Vergi İletişim Merkezi (VİMER) aracılığıyla cevap alabilirsiniz. Ayrıca vergi dairelerimiz tüm vatandaşlarımızın konuyla ilgili başvurularına en kısa sürede yanıt verecektir.

Özetle Yapılandırma Kanununun sağladığı imkânlardan yararlanmak için bir an önce başvuruların yapılması ve peşin ödemelerin seçilmesinde yarar olduğunu duyurmak istiyoruz.”

 

Bu Yazıya Emoji ile Tepki Ver

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Makale Hakkında Yorum Yapın!

Bir cevap yazın

Makale Hakkında Yapılan Yorumlar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.