BORU PARÇASI VE HIRDAVAT – İÇME SUYU SIVI KLOR SATIN ALINACAKTIR IĞDIR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

BORU PARÇASI VE HIRDAVAT – İÇME SUYU SIVI KLOR ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                                  : 2020/91661

1-İdarenin

 1. a) Adresi : BAĞLAR MAH. ATATÜRK CAD. 1 76000 IĞDIR

  MERKEZ/IĞDIR

 1. b) Telefon ve faks numarası : 4762278787 – 4762273744
 2. c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)                                : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı : 65 KALEM BORU MALZEMESİ VE 1 KALEM KLOR ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. b) Teslim yeri : IĞDIR BELEDİYESİ SU VE EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ    

  DEPOLARI

 1. c) Teslim tarihi : 1. KISIM,01 – BORU PARÇASI VE HIRDAVAT Sözleşmenin

  imzalanmasına müteakip 1 (bir) gün içinde işe başlanacak ve

  mal 30 (otuz) gün içerisinde teslimat gerçekleştirilecektir. 2.

  KISIM, İÇME SUYU SIVI KLOR : Sözleşmenin

  imzalanmasına müteakip 1 (bir) gün içinde işe başlanacak ve

  mal 31.12.2020 tarihine kadar idarenin istediği şekilde partiler

  halinde teslim alınacaktır.

3- İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer : Iğdır Belediye Başkanlığı Bağlar Mah. Atatürk Cad. No:1 Iğdır
 2. b) Tarihi ve saati : 20.03.2020 – 09:00
 3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İÇME SUYU SIVI KLOR İÇİN:

Kimyasalların tedarik edileceği firmaların tedarik edeceği kimyasalların Sağlık Bakanlık izin belgesi taşıması gerekmektedir. Bakanlık izinleri ihale evrakları ile birlikte teslim edilecektir.

Kullanılacak kimyasal maddelerin üretici firma tarafından hazırlanan ve onaylanan “Teknik Ürün Bülteni” ve “Ürün Güvenlik Bilgi Formu” belgeleri Türkçe olarak bulunmalıdır.Bu evraklar , ihale evrakları ile birlikte teslim edilecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

 1. a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
 2. b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
 3. c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a-)Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi

b-)Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu

c-)Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi

ç-)Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adıan düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı belgesi

d-)Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarıncayetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler

4.3.3.

4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:

İÇME SUYU SIVI KLOR İÇİN:

TSE EN 901 ve teknik şartnamede istenen belgeler.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içerecek belgelerden herhangi biri ihale dosyasında sunulmalıdır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

01 – BORU PARÇASI VE HIRDAVAT

Boru parçası alım satımı benzer iş olarak kabul edilecektir.

02 – İÇME SUYU SIVI KLOR

Klor alım satımı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 2. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Iğdır Belediye Başkanlığı Bağlar Mah. Atatürk Cad. No:1 Iğdır

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 1. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 4. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu Yazıya Emoji ile Tepki Ver

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Makale Hakkında Yorum Yapın!

Bir cevap yazın

Makale Hakkında Yapılan Yorumlar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.