ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ (2 ARAÇ ŞOFÖRLÜ/YAKITSIZ) ALIM İŞİ IĞDIR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Araç Kiralama Hizmeti (2 Araç Şoförlü/Yakıtsız) Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                                        : 2019/690397

1-İdarenin

 1. a) Adresi : Topçular Mah. Evrenpaşa Cad. No:224 76000 IĞDIR

                                                                         MERKEZ/IĞDIR

 1. b) Telefon ve faks numarası : 4762276704 – 4762277066
 2. c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği

 internet adresi                                                 : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı : Araç Kiralama Hizmeti (2 Araç Şoförlü/Yakıtsız) Alım                                                                İşi. Ayrıntılı bilgi İdari Şartnamenin ekinde yer                                                                              almaktadır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale                                                                       dokümanı içinde bulunan idari şartnameden                                                                             ulaşılabilir.
 2. b) Yapılacağı yer : Iğdır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası
 3. c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.02.2020, işin bitiş tarihi

                                                                         31.12.2020

3- İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer : Topçular Mahallesi Evrenpaşa Caddesi No:224 DSİ                                                                   Yanı Merkez/IĞDIR
 2. b) Tarihi ve saati : 30.12.2019 – 10:30
 3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.                                                                                                                                                                                    Kamu veya Özel sektörde bir sözleşme kapsamında yapılan şoförlü araç kiralama hizmet alım işler kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 2. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Iğdır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası İhale Takip Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 3. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:                                                                                                                                                          İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.                                                                                                                                                İlgili aya hak ediş ödenmesi yapışmadan, ödemesi yapılan bir önceki aya ilişkin belgelerin (İşçi ücretlerinin işçiler adına açılacak banka hesaplarına yatırıldığına ilişkin her işçinin adının görüldüğü belgeler ile bu ücretlere ilişkin primler ile vergilerinin ilgili yerlere yatırıldığına dair belgeler) hak ediş dosyasına eklenmesi gerekmektedir. Sözleşme süresi boyunca kullanılacak aracın marka, modeline ve KASKO değerine teklif mektubu eki cetvelinde yer verilecek (Noter Onaylı) teklif edilecek bedel de aracın KASKO değerinin aylık %2 sini ge

Bu Yazıya Emoji ile Tepki Ver

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Makale Hakkında Yorum Yapın!

Bir cevap yazın

Makale Hakkında Yapılan Yorumlar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.