AKARYAKIT, KALORİFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HASTANESİ -IĞDIR SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

2018-2019 YILLARI (IĞDIR DEVLET HASTANESİ-ADSM. VE TUZLUCA DEVLET HASTANESİ İÇİN) KALORİFER YAKITI, AKARYAKIT MAZOT VE BENZİN ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2018/241691
1-İdarenin
a) Adresi : TOPÇULAR MAH.HÜRRİYET CAD.NO:24 İL SAĞLIK
MÜDÜRLÜĞÜ EK BİNASI IĞDIR MERKEZ IĞDIR IĞDIR
MERKEZ/IĞDIR
b) Telefon ve faks numarası : 4762277243 – 4762260308
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 3 KISIM AKARYAKIT VE KALORİFER YAKITI ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : IĞDIR DEVLET HASTANESİ-TUZLUCA İLÇE DEVLET
HASTANESİ -AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ KALORİFER YAKITI DEPOLARI
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin süresi işe başlama tarihinden itibaren 12 aydır.
Malın/İşin teslim süresi 1 takvim günüdür. Malzemenin teslim
işi Iğdır Devlet Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı merkezi ve
Tuzluca İlçe Devlet Hastanesi akaryakıt ve kalorifer yakıtı
depolarına sözleşme süresince peyder pey olarak ,ihtiyaç
bildirim ihbarını (siparişini) izleyen en geç en geç 24 saat
içinde teslim edilecektir.Ambulanslarda kullanılacak olan
motorin kurum personeli ve firmanın ilgili personeli ve
firmanın ilgili personeli tarafından karşılıklı imzalanan fiş ile
verilecektir. Motorin kısmı üzerinde kalan isteklinin satış
yerinin IĞDIR(ilçelerinde olmayacak)merkezinde olması şartı
vardır
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : IĞDIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HİZMETLERİ
BAŞKANLIĞI
b) Tarihi ve saati : 13.06.2018 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
İstekli Akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu ise; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol işleri Genel Müdürlüğünden ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış teklif sahibinin akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu olduğunu tevsik eden belgenin asıl veya Noter tasdikli sureti veya aslı idaremizce görülerek tasdik edilmiş sureti;İstekli firmalar akaryakıt bayisi olduğuna dair; Katagoriye göre istasyonlu bayi veya istasyonsuz bayi olarak faaliyet gösterdiğine dair Enerji piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen bayilik lisansını ibraz edecektir.Ayrıca EPDK tarafından yürütülen Ulusal marker uygulaması kapsamında akaryakıt ürünlerinde Başbakanlığın Ulusal markır uygulaması 2007/25 Sayılı Genelgeye istinaden;Satın alınacak akaryakıtın Ulusal Marker kontrolünün yapılması zorunlu olacaktır.Akaryakıt istasyonlarında araçlara yapılacak akaryakıt ikmalleri hariç olmak üzere akaryakıtın toplu olarak Hastanenin tank ve deposuna teslimi esnasında Ulusal marker kontrolünün yapılması sağlanacaktır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
FİRMALAR TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVABI İHALE DOSYASINDA SUNACAKLARDIR.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı IĞDIR İLİ KAMU HASTANELERİ BAŞKANLIĞI MERKEZİ SATINALMA BİRİMİ TOPLANTI SALONU (Topcular Mah. Eğitim Sağlık Ocağı Binası K:2, Iğdır Merkez, Iğdır – IĞDIR MERKEZ / IĞDIR) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar IĞDIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI SATIN ALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu Yazıya Emoji ile Tepki Ver

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Makale Hakkında Yorum Yapın!

Bir cevap yazın

Makale Hakkında Yapılan Yorumlar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.