(A) IĞDIR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİL İL MÜDÜRLÜĞÜ (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ) KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ MAL İLANI

(A) IĞDIR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİL İL MÜDÜRLÜĞÜ (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ) KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ MAL İLANI

Sıra Dosya Mahallesi Ada Parsel Yüzölçümü (m2) Cinsi İmar Durumu Tahmini Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) Ek Teminat (TL) Kiralama Amacı İhale Tarihi Saati
1 76010100964 Baharlı Mah. 12 1 1.203,00 Bahçeli Kargir Ev. Resmi Hizmet Alanı 30.000,00 TL 9.000,00 TL 30.000,00 TL Otopark 28.02.2019 10:00

(B) IĞDIR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ) BİNA YIKIMI İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZ MAL İLANI
Sıra Dosya Bulunduğu Yer Nevi Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) Ek Teminat (TL) İhale Tarihi Saati
1 Muhtelif Aralık İlçesi Karşıyaka Mahallesinde bulunan 167 ada 4 parsel, 163 ada 5 parsel ve 167 ada 2 parsel üzerinde bulunan 11 adet yapı Bina Yıkımı 3.000,00 TL 900,00 TL 10.000,00 TL 28/02/2019 10:30

(C) IĞDIR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ) SATIŞI YAPILACAK TAŞINIR MAL İLANI
Sıra Nevi Cinsi Bulunduğu Yer Durumu Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) İhale Tarihi Saati

1 Kuş Gübresi Kamu Kurum ve Kuruluşların Çatılarında bulunan güvercin gübreleri Kamu Kurum ve Kuruluşları 0,25 TL (KDV hariç kilogram fiyatı) 75,00 TL 28/02/2019 11:00

1- Yukarıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen, ilanın (A) bölümünde bulunan taşınmaz malın kiralama ihalesi ile (B) bölümünde bulunan bina yıkım ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi uyarınca açık teklif usulü ile (C) bölümünde bulunan taşınır malların satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/a Maddesi uyarınca pazarlık usulü ile karşılarında yazılı tarih ve saatlerde hizalarında belirtilen tahmini bedel üzerinden Iğdır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlüğü) toplantı odasında toplanacak komisyonca ihalesi yapılacaktır. Kiralama ve Bina Yıkım İhalelerinde Geçici Teminatla birlikte tahmini bedel üzerinden Ek Teminat alınacaktır.
2- İhalelere ait şartname mesai saatleri içerisinde Iğdır Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.
3- İhaleye katılmak isteyenlerin ihale saatine kadar;
a) Geçici ve Ek teminatı yatırmaları (Tedavüldeki Türk parası, mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri) Teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. ve 27. Maddelerine uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir. (Geçici ve Ek teminata ait belge Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankasındaki 10005966 no.lu tahsilat hesabına ihale saatinden önce yatırılarak ibraz edilmesi; Teminat belgesine Adı Soyadı, Milli Emlak Müdürlüğü İhalesi için yatırıldığının belirtilmesi gerekmektedir.),
b) Tebliğ için Türkiye’de adres göstermelerini,
c) Gerçek kişilerin T.C Kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdanının fotokopisini vermeleri ve aslını veya onaylı örneğini ibraz etmeleri, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri Kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeleri,
d) (B) bölümünde bulunan bina yıkım ihalesine katılabilmek için İş Bitirme Belgesi ve 17.06.2011 tarih ve 27967 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘’Bazı Tehlikesiz Atıklar Geri Kazanım Tebliği’’ hükümlerine göre ‘’TEHLİKESİZ ATIKLARI TOPLAMA-AYIRMA BELGESİ’’ ni, Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır.
4- Postayla başvuruda bulunacak kişilerin iadeli ve taahhütlü olarak gönderecekleri usulüne uygun şekilde hazırlayacakları teklifleri ile birlikte istenilen diğer belgeleri ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. Komisyon sorumlu değildir.
5- Komisyonlar, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.
6- Bu ihaleye ilişkin bilgiler http://igdir.csb.gov.tr adresinden öğrenilebilir. Tel (476) 227 67 04

Bu Yazıya Emoji ile Tepki Ver

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Makale Hakkında Yorum Yapın!

Bir cevap yazın

Makale Hakkında Yapılan Yorumlar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.