26000 KÜÇÜKBAŞ (KOYUN VE KEÇİ) HAYVANLARDA KULLANILAN ELEKTRONİK VE GÖRSEL KULAK KÜPESİ İLE , 60000 BÜYÜKBAŞ HAYVAN KULAK KÜPESİ İLE 50000 DOZ SIĞIR ÇİÇEK AŞISI IĞDIR İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

26.000 Küçükbaş (Koyun ve Keçi) Hayvanlarda Kullanılan Elektronik ve Görsel Kulak Küpesi , 60.000 Büyükbaş Hayvan Kulak Küpesi ile 50.000 Doz Sığır Çiçek Aşısı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                            : 2017/246215

1-İdarenin

 1. a) Adresi : Emek Mah.Vatan Sokak No :34 76000 IĞDIR                                                                            MERKEZ/IĞDIR
 2. b) Telefon ve faks numarası : 4762276344 – 4762276725
 3. c) Elektronik Posta Adresi :          

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)                           : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı : 26.000 Çift Küçükbaş (Koyun,Keçi), 60.000 Çift Büyükbaş                                                     Hayvan (Sığır) Kulak küpesi ile 50.000 Doz Çiçek Aşısı (Sığır                                                              Dozu) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı                                                   içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
 2. b) Teslim yeri : Iğdır Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Hayvan Sağlığı,                                                         Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğüne Emek                                                                      Mahallesi Fatih Caddesi No:108 IĞDIR
 3. c) Teslim tarihi : sözleşmeye müteakip işe başlanacak 10 gün içinde                                                                      tamamlanacaktır.

3- İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer : Iğdır İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Toplantı Salonu Emek Mahallesi Vatan Sokak No : 34 IĞDIR
 2. b) Tarihi ve saati : 07.06.2017 – 10:00
 3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Kulak Küpesi için ihaleye katılacak ve fiyat verecek firmaların Bakanlığımız Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünden alınmış güncel “KÜPE FİRMASI KAYIT BELGESİ” bulunması zorunludur.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

 1. a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
 2. b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
 3. c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

Küpe Firması tarafından Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünden alınmış olan güncel ‘KÜPE FİRMASI KAYIT BELGESİ’ ihale teklifiyle birlikte İl Müdürlüğümüze sunulacaktır.

4.3.2.

4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Küpe Firması tarafından Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünden alınmış olan güncellenmiş ‘Küpe Firması Kayıt Belgesi’ ihale teklifiyle birlikte İl Müdürlüğümüze sunulacaktır.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstenilen Büyükbaş ve Küçükbaş küpeden 5 Çift numune ayrı bir zarfta sunulacaktır. Ayrıca denemek için 1 Adet pens bırakılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
 2. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Iğdır İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Emek Mah.Vatan Sok.No:34 IĞDIR adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Iğdır İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Emek Mahallesi Vatan Sokak No : 34 IĞDIR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 4. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.                                                          

Bu Yazıya Emoji ile Tepki Ver

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Makale Hakkında Yorum Yapın!

Bir cevap yazın

Makale Hakkında Yapılan Yorumlar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.