25000 LİTRE EURODİZEL MOTORİN VE 500 LİTRE ADBLUE YAKIT ALIMI IĞDIR S TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

25000 LİTRE EURODİZEL MOTORİN VE 500 LİTRE ADBLUE YAKIT ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN                                          :2020/619635

1-İdarenin

 1. a) Adı :IĞDIR S TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
 2. b) Adresi :Küllük MAhallesi Küme Evleri Havaalanı Yolu Üzeri 440 76000 merkez IĞDIR MERKEZ/IĞDIR
 3. c) Telefon ve faks numarası :04762785800 –

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası                                           :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/2-İhale konusu mal alımın

 1. a) Adı :25000 LİTRE EURODİZEL MOTORİN VE 500 LİTRE ADBLUE YAKIT ALIMI
 2. b) Niteliği, türü ve miktarı :25000 LİTRE EURODİZEL MOTORİN VE 500 LİTRE ADBLUE

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :Kurumumuz araçları deposuna ve kurum jeneratörüne ihale üzerine bırakılan firma ve bu firmanın bayisi olduğu akaryakıt firmasına ait taşıt tanıma sistemi bulunan tüm akaryakıt istasyonlarından 01/01/2021 ile 31/12/2021 tarihleri arasında peyder pey alınacaktır. Jeneratörün ihtiyacı olan yakıt Kurumumuz talebi üzerine yüklenici tarafından teslim edilecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi               :sözleşme imzalandıktan sonra 01/01/2021 tarihinden itibaren31/12/2021 tarihine kadar kurum araçlarının ihtiyacına binaen günün 24 saati yakıt verilecektir.

 1. d) İşe başlama tarihi :01/01/20213-İhalenin
 2. a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :08.12.2020 – 10:30
 3. b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : IĞDIR S TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ BİNA4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

 1. a) İstekli bir ” Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ” ise ; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge,
 2. b) İstekli bir ” Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ” ise ; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluşdan verilmiş ” Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesi,
 3. c) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan İstasyonlu Bayilik Belgesi,
 4. d) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

İHALENİN YAPILDIĞI İL SINIRLARI İÇERİSİNDE EN AZ BİR ADET BAYİSİNİN BULUNDUĞUNU VE İHALEYE KATILACAK OLAN İSTEKLİNİN BAYİLİĞİNİN BULUNDUĞU ŞİRKETİN TÜRKİYE GENELİNDE EN AZ 250 ADET AKARYAKIT İSTASYONU BAYİ AĞINA SAHİP OLUNDUĞUNU BELGELEMELİDİR.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 2. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
 3. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
 4. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
 5. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 6. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 7. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
 8. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 1. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Bu Yazıya Emoji ile Tepki Ver

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Makale Hakkında Yorum Yapın!

Bir cevap yazın

Makale Hakkında Yapılan Yorumlar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.