2019-2022 YILLARI KOAGÜLOMETRE KİTİ KARŞILIĞI TAM OTOMATİK CİHAZ TEMİNİ İHALESİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2019-2022 YILLARI KOAGÜLOMETRE KİTİ KARŞILIĞI TAM OTOMATİK CİHAZ TEMİNİ İHALESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                                          : 2019/387943

1-İdarenin

 1. a) Adresi : TOPÇULAR MAH. HÜRRİYET CAD. NO:24 İL SAĞLIK

                                                                                       MÜDÜRLÜĞÜ

                                                                                       EK BİNASI 76000 IĞDIR MERKEZ/IĞDIR

 1. b) Telefon ve faks numarası : 4762260646 – 4762260307
 2. c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet

adresi (varsa)                                                               : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı                             : 36 AYLIK 2 KALEM 160.000 TEST ALIMI

                                                                                       Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde

                                                                                       bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. b) Teslim yeri : IĞDIR DEVLET HASTANESİ
 2. c) Teslim tarihi : Cihazların kurulumu sözleşmenin imzalandığı tarihinden

                                                                                       itibaren en geç 7 gün içerisinde hastanenin belirlemiş

                                                                                       olduğu yerlere yapılacaktır. Kitlerin teslimatını idarenin

                                                                                       istediği miktar ve zamanlarda sözleşme bitiş tarihine kadar

                                                                                       pey der pey olarak laboratuvara teslim edecektir. Teslim

                                                                                       edilen kitlere ait faturalar ilgili hekimin imzasının bulunduğu

                                                                                       çalışılan hasta sayısına ait otomasyon çıktısına göre

                                                                                       kesilecektir

3- İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer : IĞDIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EK-BİNA SAĞLIK

                                                                                       HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI TOPLANTI SALONU

 1. b) Tarihi ve saati               : 13.09.2019 – 10:30
 2. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

1-Teklif edilen ürünler Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında olan ürünler için;Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin veya cihazların satın alımlarında aday veya isteklilerin TİTUBB`a kayıt veya bildirimi aranması zorunludur. Aday veya isteklinin, teklif edilen ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarik firma) olmadığı durumlarda ürünün tedarikçi firmasının bayi olduğuna dair TİTUBB kayıt ve bildirimi aranacaktır. Alımı yapılacak ürünlerin TİTUBB`da tedarikçi firma altında Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt veya bildirim işlemi tamamlanmış olması şartı aranacaktır. Ürünlere ait TİTUBB çıktılarının sunulması zorunludur.2-Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında olmayan ürünler için ;Tıbbi cihaz Yönetmelikleri uyarınca, herhangi bir ürünün veya cihazın Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olup olmadığına, üretim veya kullanım amacı çerçevesinde üreticiler karar vereceğinden teklif edilen ürünün TİTUBB kapsamı dışında olduğunun iddia edilmesi halinde üretici veya ithalatçı tarafından düzenlenmiş Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmadığına dair beyan esas alınacağından söz konusu beyanın ihale dosyasında sunulması gerekmektedir.3-Yerli malı tekif eden istekliler, bu avantajdan yararlanmak için, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğine bağlı ilgili Oda / Borsalar tarafından “Yerli Malı Belgesi” ile belgelendirilmesi ve bu belgenin ihale dosyasında sunulması zorunludur. Ayrıca, birim fiyat teklif mektubunda yerli malı fiyat avantajından yararlanılmak istendiğine dair ilgili ibare ile birlikte yerli malı belgesinin kapsadığı kısım/kısımlar belirtilmelidir.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler Teklif edilen tıbbi cihazların teknik özelliğini gösteren katalog , fotoğraf veya broşürlerini ve teknik şartnameye bire bir cevaplarını içeren açıklamalarını ihale dosyasında sunmak zorundadır.İhale sürecinde evrakların inceleme esnasında ihale komisyonu gerek gördüğünde cihazlar için firmalardan tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Demostrasyon yapılması istenecektir. İstekliler şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap verecek olup; bu cevaplar ”…..marka…….model……….cihazı ve kiti teklifimizin şartnameye uygunluk belgesi” başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu Veya Özel Sektörde yapılmış her türlü kit karşılığı cihaz satım işi benzer iş olarak kabul edilecektir

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
 2. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar IĞDIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI SATIN ALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 4. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
 5. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu Yazıya Emoji ile Tepki Ver

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Makale Hakkında Yorum Yapın!

Bir cevap yazın

Makale Hakkında Yapılan Yorumlar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.